Organisatie

Onze organisatie

Waar staan wij voor

Onze missie is het inspireren en aanboren van de eigen regie en kracht van alle burgers zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving

Hoe bereiken we dit

Stichting INCLUZE vergroot participatie, zelfredzaamheid en bevordert actief burgerschap door de eigen verantwoordelijkheid en inzet van de burgers te versterken zodat zij zelfstandig en met een sterk gevoel van eigenwaarde invloed hebben op hun eigen leven en de samenleving.

INCLUZE legt verbindingen op maat tussen burgers en de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en andere organisaties.

Stichting INCLUZE ondersteunt op maat de maatschappelijke vraag met het oog op het versterken van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle burgers. INCLUZE vergroot participatie en zelfredzaamheid van alle mensen in elke gemeente en bevordert ieders inzet en sociale samenhang tot actief burgerschap waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

INCLUZE werkt hierin samen met de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en organisaties. Onze zorg besteed extra aandacht en begeleiding aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

 

Bij INCLUZE vinden wij het belangrijk dat burgers een betekenisvol leven kunnen leiden en een doel hebben in het leven. Zij hebben invloed op hun eigen leven en omgeving en ontlenen daar een gevoel van eigenwaarde aan.

Volgens welke waarden werken we?

Wij werken volgens de kernwaarden verbindend, integer, vakbekwaam, effectief en inspirerend:

Verbindend

We leggen connecties door oog voor mensen en bereiken samen meer door gedeelde kennis en het overbruggen van tegenstellingen

 • Samen bereiken we meer
 • We brengen mensen en kennis bij elkaar
 • We overbruggen tegenstellingen

Integer

We gaan respectvol en betrouwbaar om met mensen, communicatie en privacy

 • We zijn respectvol en betrouwbaar
 • We komen onze afspraken na
 • We zijn open in communicatie en garanderen privacy

Vakbekwaam

We werken met professionals die zich permanent blijven ontwikkelen en hebben kennis van de wijk en partners

 • We zijn deskundig
 • We ontwikkelen onszelf
 • We weten de juiste partners in te schakelen

Effectief

We zijn efficiënt, zonder de behoefte van de klant uit het oog te verliezen

 • Wij doen ons werk goed en zonder omwegen
 • De klantbehoefte is voor ons leidend
 • We zorgen voor een positieve verhouding tussen kosten en baten

Inspirerend

We wakkeren de eigen kracht aan door de taal van de klant te spreken, kennis te delen en 100% inzet te tonen met een positieve houding

Bestuurssamenstelling

INCLUZE kent het volgende orgaan:

 • Bestuur

De Bestuursleden besturen de stichting.

De bestuursleden hebben tot taak toezicht te houden op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich op het belang van de stichting.

De bestuursleden zijn belast met het besturen van de stichting hetgeen onder meer betekent dat deze verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de activiteiten, de financiering, de inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding.

Raoul White

Raoul heeft altijd interesse gehad in organisatiestructuren, het teweeg brengen van veranderingen en het voorkomen van criminaliteit. Hij heeft zijn master in organisatieontwikkeling en verandering behaald na de studie forensische orthopedagogiek.

‘Make the world a better place’
, wat ook de ondertitel is van Incluze, is het motto van Raoul. Hij heeft Incluze opgericht en is nu voorzitter van het bestuur. Het welzijn van bewoners wereldwijd verbeteren en de oneerlijkheid onder minderheidsgroeperingen verminderen is zijn streven.

Hij heeft jaren ervaring binnen het management en bestuur van uiteenlopende thema’s zoals sport, sociaal werk, gesloten behandeling, preventie, jeugd en veiligheid, wijkteams, ambulante teams, bedrijfsvoering en discriminatie. Belangrijke competenties in zijn functies zijn dat hij goed is in netwerken, ondernemen, resultaatgericht is, innovatief, goed in het inspireren en bewegen van medewerkers en een visionair is.

Lea van Kallen

Lea is voor verbinding vanuit nieuwsgierigheid. Zij gelooft in de kracht van vragen stellen, luisteren om te begrijpen en open staan voor wat er wordt gezegd. Zij is nieuwsgierig naar de betekenis achter de woorden.

‘De feiten kunnen van alles betekenen’ en ‘wie zoekt zal vinden’ zijn voor haar lijfspreuken.
Haar nieuwsgierigheid gaat uit naar mensen, naar organisaties, naar het hoe en waarom.

Vanuit haar achtergrond binnen zorg en welzijn sector zoekt zij altijd naar de verbinding en naar de toegevoegde waarde voor alle partijen. Haar kracht is om tussen de regels door te lezen. Daar zit de echte connectie. Binnen Incluze zit is zij lid van het bestuur en penningmeester. Zij heeft ruim 35 jaar ervaring in verschillende sectoren waaronder zorg, welzijn, hulpverlening, overledenenverzorgende, coaching, projecten en de advieswereld. Zij is opgeleid tot HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlener en HBO Zorg en Welzijn management.

Haar aanpak kenmerkt zich door ‘power & love’: Zij is een aan pakker, is scherp op afspraken en werkt vanuit verbinding en in relatie met de ander en sluit aan bij datgene wat al krachtig en succesvol is. Zij gaat met oprechte nieuwsgierigheid, professionele eigen wijsheid en humor het gesprek aan.

Lisa Harinck-van der Sluijs

Lisa is opgeleid als pedagoog en werkt al jaren als leidinggevende binnen maatschappelijke organisaties en projecten. Zij gelooft in de kleine stappen vooruit die een groot verschil kunnen maken. Kleine stappen met elkaar onderling verbinden zorgen namelijk voor grote impact.

‘Kleine stappen kunnen een groot verschil maken.’

Binnen Incluze werkt ze als secretaris bestuur.

Ze is gewend te werken met projecten in het buitenland. Zij spreekt 5 talen (Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Pools) waardoor contacten maken in verschillende landen als vanzelfsprekend gaat. Het vertalen van verhalen naar papier is een van haar sterke competenties.

Zij schrijft al jaren projectplannen en aanvragen voor fondsen en subsidies. Verder is ze innovatief en heeft ze ervaring als leidinggevende binnen de thema’s sociaal, kinderopvang, bedrijfsvoering, gezinsondersteuning en heeft veel samengewerkt op de onderwerpen kunst, cultuur, dans, sport, geschiedenis en fotografie.

ANBI status

INCLUZE heeft de ANBI-status. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting.

 

ANBI en vrijwilligerswerk

De ANBI-status is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij INCLUZE als vrijwilliger aan de slag willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI status. INCLUZE heeft daarom de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst en gekregen.

Instellingen en organisaties komen in aanmerking voor de ANBI-status als:

 • zij zich inzetten voor minstens 90% voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • zij geen winstoogmerk hebben met hun nuttige activiteiten
 • zij voldoen aan integriteitseisen.
 • bestuurders of beleidsbepalers niet beschikken over het vermogen van de instelling.
 • zij niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling/organisatie. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • de beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • zij een actueel beleidsplan hebben.
 • zij een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen hebben.
 • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • zij voldoen aan de administratieve verplichtingen.
 • zij bepaalde gegevens publiceren op een website.

Stichting INCLUZE wordt gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies en fondsen.

Verder richten wij ons op donateurs die geloven in onze visie en missie.