Educatie

Incluze hecht veel waarde aan het onderwerp educatie.

Niet alleen het overbrengen van kennis, vaardigheden en omgangsvormen zijn belangrijk maar juist het zien van kinderen en jongeren. Hierdoor kan educatie vraaggericht ingericht worden en ontstaat er meer balans tussen cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden.

Incluze vindt het belangrijk dat alle kinderen in binnen en buitenland naar school gaan. Incluze draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en wil de kinderen leren en stimuleren om mee te doen in de samenleving.

Incluze legt de nadruk het ontwikkelen in je eigen tempo en op je eigen niveau. Fysieke contacturen en persoonlijke betrokkenheid van docenten/begeleiders helpen met het tegengaan van schooluitval en biedt perspectief voor doorontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn huiswerkbegeleiding , coaching, groeps- en individuele begeleiding/workshops.

Weetje? Weetje! Super Woman Your Vision